Eiropas projekti

Drukāt

Jaunās katlu mājas būvniecības projekts notiek saskaņā ar plānoto grafiku

AS „Olaines ūdens un siltums” turpina īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036). Līgums par 8 MW šķeldas katlumājas tehniskā projekta izstrādi un būvdarbiem Jelgavas ielā 4, Olaine noslēgts ar Piegādātāju apvienība “UPB ENERGY”. Pašlaik darbi norit saskaņā ar plānoto darbu izpildes grafiku. Inženiertīklu un teritorijas izbūves būvprojekts ir akceptēts būvvaldē.

Projekta realizācijas laikā paredzēts uzstādīt vienu ūdenssildāmo biomasas katlu, ar visām palīgiekārtām, ieskaitot kurināmā pieņemšanas un padeves sistēmu, jaunu dūmeni, vadības sistēmu un kurināmās koksnes šķeldas noliktavu. Ūdenssildāmā katla  nominālā siltuma jauda būs 8 MW.

Jaunā katlumāja darbosies sasaistē ar esošo gāzes  katlumāju, kas atrodas Jelgavas ielā 4, Olainē. Paredzēts, ka gāzes darbināmā iekārta tiks darbināta tikai pīķa slodzēs vai ja nepieciešams aizvietot biomasas kurināmā katla darbību.

Katlumājas darbināšana ir paredzēta gan gada aukstajā, gan siltajā sezonā. Ūdenssildāmā katla noslogotība būs atkarīga no ārgaisa temperatūras un prognozēts, ka tā svārstīsies diapazonā no 20% līdz 100%.

Projekta kopējās plānotās izmaksas (neskaitot PVN) ir  8 391 750 eiro, no kurām 3 272 700 eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, bet 5 119 050 eiro ir privātās izmaksas.

Projekts Nr. 4.3.1.0/22/A/036 “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

 

Būvdarbu līgums par jaunas katlu mājas būvniecību noslēgts ar "UPB ENERGY"

Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036) īstenošanai, pamatojoties uz atklāta konkursa “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana pārejot no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Olaines pilsētā” rezultātiem (iepirkuma identifikācijas Nr. ID AS OŪS 2022/10_SPS), 2023.gada 6.martā noslēgts būvniecības līgums ar piegādātāju apvienību “UPB ENERGY”.

Noslēgtais līgums paredz, ka būvniecības kopējās izmaksas ir 6 450 000 eiro, bet būvniecības termiņš paredzēts līdz 2024.gada 31.martam.

 Līgums paredz, ka projekta ietvaros notiks jaunas  katlumājas projektēšana un būvdarbi Olainē, Jelgavas ielā (blakus esošajai ar gāzi kurināmai katlumājai), uzstādot jaunu šķeldas ūdenssildāmo katlu ar nominālo jaudu, kas nav mazāka par 8 MW, kā arī uzstādot kurināmā sadales un padeves iekārtas un atbilstošas  jaudas dūmgāzu kondensatoru un elektrostatisko filtru.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

    Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
    Samazināsies siltumavota CO2 emisijas;
    Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošā vienība ar 8 MW nominālo jaudu un 2 MW dūmgāzu kondensatoru;
    Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
    Paaugstinās siltumapgādes drošība.

Projekta kopējās izmaksas (neskaitot PVN) ir  8 391 750 eiro, no kurām 3 272 700 eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, bet 5 119 050 eiro ir privātās izmaksas.

AS „Olaines ūdens un siltums” 2023. gada 11. janvārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036), projekta īstenošanu. Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

 

Noslēgts līgums par vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē

AS „Olaines ūdens un siltums” 2023. gada 11. janvārī parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē” (Nr. 4.3.1.0/22/A/036), projekta īstenošanu. Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

Projekta ietvaros paredzēts Olaines pilsētā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu ūdens sildkatlu ar jaudu 8MW ar dūmgāzu kondensatoru 2MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

 • Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
 • Samazināsies siltumavota CO2 emisijas;
 • Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošā vienība ar 8 MW nominālo jaudu un 2 MW dūmgāzu kondensatoru;
 • Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
 • Paaugstinās siltumapgādes drošība.

Projekta kopējās izmaksas (neskaitot PVN) ir  8 391 750 eiro, no kurām 3 272 700 eiro ir Kohēzijas fonda finansējums, bet 5 119 050 eiro ir privātās izmaksas.

Projektu plānots īstenot 11 mēnešu laikā no līguma ar CFLA noslēgšanas.

 

Olainē tuvojas noslēgumam ES finansētā maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija

AS „Olaines ūdens un siltums” turpina īstenot Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda  līdzfinansēto projektu (Nr.4.3.1.0/17/A/079) siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Olaines pilsētā.

Projekta mērķis ir uzlabot Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, atjaunojot un rekonstruējot maģistrālos siltumtīklus. Projekta realizācija dos iespēju nodrošināt  nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi siltumenerģijas patērētājiem, vienlaikus samazinot nelietderīgos siltumenerģijas zudumus.  Arī drošība ir viens no aspektiem siltumtīklu maiņai, jo esošie ir novecojuši un var radīt avāriju riskus.

Pavasarī un vasarā projekta īstenošana siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijā ir visaktīvākā, jo siltajā periodā var pabeigt iesāktos darbus, kuru realizēšanai nepieciešams pārtraukums siltumenerģijas un karstā ūdens piegādē.

Šobrīd tehnoloģiskie risinājumi ļauj samazināt atslēguma periodus, kad nepieciešams nomainīt un pārslēgt maģistrālo cauruļvadu galvenos mezglus, tomēr pavisam izvairīties no šādiem atslēgumiem nav iespējams.

AS “Olaines ūdens un siltums” informē, ka atsevišķos periodos maija pirmajā un otrajā dekādē un vēlāk arī jūnijā, vairākās daudzdzīvokļu mājās nebūs pieejams karstais ūdens.

AS “Olaines ūdens un siltums” ir paredzējis veikt visus pasākumus, lai pārtraukumi notiktu iespējami īsā laikā un pārslēgumu veikšana nebūtu ilgāka par 3 - 5 dienām un notiktu minimālam daudzdzīvokļu māju skaitam. Skolas un bērnudārzi šajā periodā tiks nodrošināti ar karsto ūdeni, izmantojot lokālos siltuma avotus.

 

Olainē Zemgales ielā pabeigti sadzīves kanalizācijas izbūves darbi

Olainē ir pabeigti sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbi Zemgales ielā, par ko 2019.gada 1.februārī būvdarbu veicējs SIA "Siltumbūve" (reģistrācijas numurs 40103840757) un būvdarbu pasūtītājs AS "Olaines ūdens un siltums" parakstīja darbu nodošanas un pieņemšanas aktu.

Būvdarbu pasūtītāja AS "Olaines ūdens un siltums" ir sākusi dokumentācijas sagatavošanu iesniegšanai Olaines novada pašvaldības būvvaldē izbūvēto tīklu nodošanai ekspluatācijā.

 

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta" (5.3.1.0/16/I/012) īstenošanas gaitā ir rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai. Projekta realizēšanas ieguvēji būs minētajā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji (vismaz 30 iedzīvotāji) un uzņēmumi, kā arī visi objekti, kas nākotnē varētu atrasties šajā teritorijā.

Projekta īstenošana ļaus sasniegt sākotnēji izvirzīto mērķi - nodrošināt 100% Olaines aglomerācijas iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabojot to kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Turpmāk tiks novērsta gruntsūdeņu piesārņošana ar sadzīves notekūdeņiem un līdz ar to - novērsti riski iedzīvotāju veselībai.

2018.gada maijā AS "Olaines ūdens un siltums" noslēdza līgumu ar SIA "Siltumbūve" (reģistrācijas numurs 40103840757) par būvdarbu veikšanu projektā, vienlaikus projekta ietvaros noslēdza līgumu ar SIA "Būvuzraugi LV" par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. SIA “Siltumbūve” 2018.gada aprīlī tika atzīta par uzvarētāju AS "Olaines ūdens un siltums" rīkotajā iepirkuma procedūrā, kurā no pieciem pretendentiem piedāvāja zemāko līgumcenu - 244 967,08 eiro bez PVN.

Projekta realizācija tiek īstenota Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta" ietvaros. Projekta realizācijai piešķirtais KF līdzfinansējums ir 127 479 eiro.
Līgums par  ES KF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp AS "Olaines ūdens un siltums" un VA"„Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" tika noslēgts 2017.gada 27.jūnijā.

 

Olainē pabeigta sadzīves kanalizācijas izbūve Zemgales ielā

Olainē 2018.gada novembrī noslēgusies sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve posmā no  Olaines 1. vidusskolas Zeiferta ielā 4 līdz daudzdzīvokļu mājai Rīgas ielā 8, kas realizēta Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012) ietvaros. Jaunajiem kanalizācijas tīkliem pieslēgti visi tīklu zonā esošie objekti, arī tādi, kuriem līdz šim nebija pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi - daudzdzīvokļu māja Rīgas ielā 8.
2018.gada decembrī plānots izbūvēt kanalizācijas šķērsojumu pāri Rīgas ielai  (iepretī  Tīreļu ielai), līdz ar šī šķērsojuma izbūvi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012) ietvaros veicamie būvdarbi būs pabeigti.

Projekta īstenošanas gaitā ir rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai. Projekta realizēšanas ieguvēji būs minētajā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji  (vismaz 30 iedzīvotāji) un uzņēmumi, kā arī visi objekti, kas nākotnē varētu atrasties šajā teritorijā.

Projekta īstenošana ļaus sasniegt sākotnēji izvirzīto mērķi - nodrošināt 100% Olaines aglomerācijas iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabojot to kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Turpmāk tiks novērsta gruntsūdeņu piesārņošana ar sadzīves notekūdeņiem un līdz ar to - novērsti riski iedzīvotāju veselībai.

2018.gada maijā AS „Olaines ūdens un siltums” noslēdza līgumu ar SIA “Siltumbūve” (reģistrācijas numurs 40103840757) par būvdarbu veikšanu projektā, vienlaikus projekta ietvaros noslēdza līgumu ar SIA “Būvuzraugi LV” par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. SIA “Siltumbūve” 2018.gada aprīlī tika atzīta par uzvarētāju AS „Olaines ūdens un siltums” rīkotajā iepirkuma procedūrā, kurā no pieciem pretendentiem piedāvāja zemāko līgumcenu - 244 967,08 eiro bez PVN. Savukārt cenu aptaujā par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu par uzvarētāju tika atzīta SIA “Būvuzraugi LV” (reģistrācijas numurs 40103310974) ar zemāko piedāvāto līgumcenu - 9 900,00 eiro.

2018.gada jūnijā sākās būvdarbi,  kuru laikā tika  rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas  krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai, tai skaitā:

- sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve DN 250, L 641 m;
- sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija DN 250, L 285 m;
- kanalizācijas spiedvada izbūve DN 160, L 401 m;
- kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Projekta realizācija tiek īstenota Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” ietvaros. Projekta realizācijai piešķirtais KF līdzfinansējums ir 127 479 eiro.
Līgums par  ES KF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 2017.gada 27.jūnijā.

 

Noslēgusies iepirkuma procedūra par tiesībām veikt būvdarbus Kohēzijas fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai

2018.gada 27.septembrī Olaines novada pašvaldības SIA „Zeiferti” izveidotā iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par  iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi   KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” realizācijai (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009)” (iepirkums IDN: SIA Z 2018/04)  uzvarētāja noteikšanu.

Par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīta SIA “ĢL Konsultants”, vienotais reģ.nr. 40103242818, ar zemāko piedāvāto līgumcenu, bez PVN,  EUR 2 640 770,00 (divi miljoni  seši simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi).

Ņemot vērā, ka projekta realizācijai ir piešķirts  ES KF līdzfinansējums, būvdarbu līgums tiks slēgts  pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” realizācijai  (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) sadarbības iestādes -Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par iepirkuma procedūras norisi.

Būvdarbu līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus: 

 • pašteces kanalizācijas izbūve L 8 746 m;
 • vakuuma kanalizācijas izbūve L 9 406 m;
 • vakuuma kanalizācijas sūknētavu izbūve 2 gab.;
 • spiediena kanalizācijas sistēmas izbūve L 2 855 m;
 • kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 2 gab.;
 • maģistrālo un sadalošo ūdensapgādes tīklu izbūve L 13 276 m.

Būvdarbu līguma izpildes termiņš -30 kalendāri mēneši, pēc  būvdarbu līguma parakstīšanas dienas. 

Informācija par izbūvējamo  Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasējumu ir apskatāma uz informatīvajām plāksnēm, kas izvietotas:

 • Jaunolainē, Meža ielā pie dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas;
 • Jaunolainē, Meža ielas un Lubaušu ielas krustojumā.

2018.gada 15.martā starp SIA „Zeiferti” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts  civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizāciju. Projekta realizācijas kopējās izmaksas, ieskaitot PVN,  ir 3 493 408,65 eiro, tai skaitā: ES  Kohēzijas fonda  līdzfinansējums 935 022 eiro. Projekta realizācijas laiks - 57 mēneši, pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas.

Projekta mērķis ir nodrošināt  iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpņu eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Projekta realizācijas teritorijā, Jaunolaines lielciema Lubaušos pašlaik nav ierīkota centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas sistēma.
Projekta teritorijā atrodas vairāk kā 300 individuālās apbūves objekti, kuros ierīkotas dažāda veida lokālās notekūdeņu savākšanas un uzkrāšanas sistēmas.

Novērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku, sagaidāms, ka turpmāko 5 gadu laikā iedzīvotāju skaits Lubaušu aglomerācijā palielināsies, galvenokārt palielinoties iedzīvotāju skaitam aglomerācijas individuālās apbūves teritorijās, līdz ar to, ja netiks veikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai, vides un veselības riski palielināsies.

Plānots, ka projekta realizācijas rezultātā centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai tiks pieslēgtas 300 individuālās mājas un viens ražošanas objekts, nodrošinot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 293 iedzīvotājiem (deklarētajiem).

 

Tuvojas noslēgumam būvdarbi ES Kohēzijas fonda projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta”

Oktobrī noslēgsies ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012) būvniecība. Projekta īstenošanas gaitā būs rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas  krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai. Līdz ar to arī šajā Olaines aglomerācijas teritorijā būs pieejami centralizētās kanalizācijas pakalpojumi objektos, kur līdz projekta realizēšanai notekūdeņus savāca krājrezervuāros. Projekta realizēšanas ieguvēji būs minētajā teritorijā dzīvojošie iedzīvotāji  (vismaz 30 cilvēki) un viens tirdzniecības uzņēmums, kā arī visi objekti, kas nākotnē varētu atrasties šajā teritorijā.

Projekta īstenošana ļaus sasniegt sākotnēji izvirzīto mērķi - nodrošināt 100% Olaines aglomerācijas iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabojot to kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā. Turpmāk tiks novērsta gruntsūdeņu piesārņošana ar sadzīves notekūdeņiem un līdz ar to - novērsti riski iedzīvotāju veselībai.

2018.gada maijā AS „Olaines ūdens un siltums” noslēdza līgumu ar SIA “Siltumbūve” (reģistrācijas numurs 40103840757) par būvdarbu veikšanu projektā, vienlaikus projekta ietvaros noslēdza līgumu ar SIA “Būvuzraugi LV” par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. SIA “Siltumbūve” 2018.gada aprīlī tika atzīta par uzvarētāju AS „Olaines ūdens un siltums” rīkotajā iepirkuma procedūrā, kurā no pieciem pretendentiem piedāvāja zemāko līgumcenu - 244 967,08 eiro bez PVN. Savukārt cenu aptaujā par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu par cenu aptaujas uzvarētāju tika atzīta SIA “Būvuzraugi LV” (reģistrācijas numurs 40103310974) ar zemāko piedāvāto līgumcenu - 9 900,00 eiro.

2018.gada jūnijā sākās būvdarbi,  kuru laikā tiks  rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas  krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai, tai skaitā:

- sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve DN 250, L 970m;
- sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija DN 250, L 285 m;
- kanalizācijas spiedvada izbūve DN 160, L 410 m;
- kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Projekta realizācija tiek īstenota Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” ietvaros. Projekta realizācijas piešķirtais KF līdzfinansējums -  158 322 eiro.
Līgums par  ES KF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 2017.gada 27.jūnijā.

 

Noslēgts būvdarbu līgums par Olaines centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanu

AS „Olaines ūdens un siltums” un atklāta konkursa uzvarētāja SIA “Lokširs” (reģistrācijas numurs 40003224604) 2018.gada 20.augustā noslēdza līgumu par Olaines centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanas projekta realizāciju.

Būvdarbu līguma summa ir 1 774 477,79 EUR (viens miljons septiņi simti septiņdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit septiņi euro, 79 centi) bez PVN.

Saskaņā ar noslēgto līgumu Olaines pilsētas centralizēto siltumapgādes tīklu rekonstrukcija turpināsies līdz 2019.gada oktobrim.

Līgums par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansētā projekta (Nr.4.3.1.0/17/A/079) realizāciju siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšanai Olaines pilsētā starp AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 2018.gada 6.martā.

Projekta mērķis ir uzlabot Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, atjaunojot un rekonstruējot maģistrālos siltumtīklus.

Projekta realizācija nodrošinās nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un jaunajiem siltumenerģijas patērētājiem, vienlaikus samazinot nelietderīgos siltumenerģijas zudumus. Siltumenerģijas galvenie patērētāji ir Olaines pilsētas iedzīvotāji.

Projekta realizācijas laikā tiks veikti siltumtrases montāžas un rekonstrukcijas darbi:

 •  esošo apakšzemes kanālos esošo maģistrālo siltumtrases cauruļu un betona elementu demontēšana;
 • jaunu rūpnieciski izolētu maģistrālo cauruļu un armatūras sistēmu montāža ar bezkanāla metodi;
 • asfalta seguma atjaunošana 2 170 m2 apjomā;
 • betona bruģakmens seguma atjaunošana 735 m2 apjomā;
 • labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi 4800 m2 apjomā.

Projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt Olaines pilsētas iedzīvotāju izmaksas par siltumenerģiju vai noturēt tās pašreizējā līmenī.

Detalizētāka informācija pa tālr. 67963102 vai klātienē AS “Olaines ūdens un siltums” Kūdras ielā 27, Olainē.

 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Jaunolaines lielciemā Lubaušos investēs gandrīz 3,5 miljonus eiro

Olaines novada pašvaldības SIA „Zeiferti” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” 2018.gada 15.martā noslēdza civiltiesisko līgumu par Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizāciju, lai nodrošinātu Jaunolaines lielciema Lubauši aglomerācijas iedzīvotājiem pieejamību sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas ir 3 493 408,65 eiro, tai skaitā: ES  Kohēzijas fonda  līdzfinansējums 935 022 eiro. Projekta realizācijas laiks - 57 mēnešu laikā pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas.

Projekta mērķis ir nodrošināt  iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpņu eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Projekta realizācijas teritorijā  - Jaunolaines lielciema Lubaušos -  pašlaik nav ierīkota centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas sistēma.
Projekta teritorijā atrodas vairāk kā 300 individuālās apbūves objekti, kuros ierīkotas dažāda veida lokālās notekūdeņu savākšanas un uzkrāšanas sistēmas.

Novērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku, sagaidāms, ka turpmāko 5 gadu laikā iedzīvotāju skaits Lubaušu aglomerācijā palielināsies, galvenokārt palielinoties iedzīvotāju skaitam aglomerācijas individuālās apbūves teritorijās, līdz ar to, ja netiks veikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai, vides un veselības riski palielināsies.

Plānots, ka projekta realizācijas rezultātā centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai tiks pieslēgtas 300 individuālās mājas un viens ražošanas objekts, nodrošinot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 293 iedzīvotājiem (deklarētajiem).

Lai novērstu turpmāku gruntsūdeņu piesārņošanos ar sadzīves notekūdeņiem, kā arī, lai novērstu risku iedzīvotāju veselībai, projekta realizācijas laikā plānots paplašināt Jaunolaines lielciema ūdenssaimniecības sistēmu, tai skaitā:

 •  pašteces kanalizācijas izbūve L 8 746 m;
 • vakuuma kanalizācijas izbūve L 9 406 m;
 •  vakuuma kanalizācijas sūknētavu izbūve 2 gab.;
 • spiediena kanalizācijas sistēmas izbūve L 2 855 m;
 • kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 2 gab.;
 • maģistrālo un sadalošo ūdensapgādes tīklu izbūve L 13 276 m.

 

 

Olaines centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanai piešķirts ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums

AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”  2018.gada 6.martā noslēdza līgumu par Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā projekta (Nr.4.3.1.0/17/A/079) realizāciju siltuma pārvades sistēmas efektivitātes paaugstināšana Olaines pilsētā.

Projekta mērķis ir uzlabot Olaines pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitāti, atjaunojot un rekonstruējot maģistrālos siltumtīklus. Projekta realizācija dos iespēju nodrošināt  nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un jaunajiem siltumenerģijas patērētājiem, vienlaikus samazinot nelietderīgos siltumenerģijas zudumus. Siltumenerģijas galvenie patērētāji ir Olaines pilsētas iedzīvotāji.

Projektu plānots realizēt 21 mēneša laikā no līguma ar CFLA noslēgšanas brīža par KF līdzfinansējuma piesaisti.

Projekta realizācijas laikā tiks veikti siltumtrases montāžas un rekonstrukcijas darbi:
• Esošo apakšzemes kanālos esošo maģistrālo siltumtrases cauruļu un betona elementu demontēšana;
• Jaunu rūpnieciski izolētu maģistrālo cauruļu un armatūras sistēmu montāža ar bezkanāla metodi;
• Asfalta seguma atjaunošana 2 170 m2 apjomā;
• Betona bruģakmens seguma atjaunošana 735 m2 apjomā;
• Labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi 4800 m2 apjomā.

Realizējot projektu plānots samazināt Olaines pilsētas iedzīvotāju izmaksas par siltumenerģiju vai noturēt tās pašreizējā līmenī.

 

 

Noslēgts līgums par būvniecību un būvuzraudzību ES Kohēzijas fonda projektā “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta”

2018.gada maijā AS „Olaines ūdens un siltums” ir noslēgusi līgumu ar SIA “Siltumbūve” (reģistrācijas numurs 40103840757) par būvdarbu veikšanu ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012). Vienlaikus projekta ietvaros noslēgts līgums ar SIA “Būvuzraugi LV” par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu.

SIA “Siltumbūve” 2018.gada aprīlī tika atzīta par uzvarētāju AS „Olaines ūdens un siltums” rīkotajā iepirkuma procedūrā, kurā no pieciem pretendentiem piedāvāja zemāko līgumcenu - 244 967,08 eiro bez PVN.
Savukārt cenu aptaujā par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu, kurā  tika uzaicinātu četri pretendenti, par cenu aptaujas uzvarētāju tika atzīta SIA “Būvuzraugi LV” (reģistrācijas numurs 40103310974) ar zemāko piedāvāto līgumcenu - 9 900,00 eiro.
2018.gada jūnijā sāksies būvdarbi,  kuru laikā tiks  rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas  krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielai, tai skaitā:

- sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve DN 250, L 970m;
- sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija DN 250, L 285 m;
- kanalizācijas spiedvada izbūve DN 160, L 410 m;
- kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Būvdarbu laikā plānoti satiksmes ierobežojumi un satiksmes plūsmas maiņa, par ko sīkāka informācija būs pieejama gan objektā, gan interneta vietnēs www.olaine.lv un www.ous.lv
Projekta realizācija tiek īstenota Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” ietvaros. Projekta realizācijas piešķirtais KF līdzfinansējums -  158 322 eiro.
Līgums par  ES KF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 2017.gada 27.jūnijā. Projektu plānots realizēt 27 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par  finansējuma piešķiršanu.
Projekta mērķis ir nodrošināt visiem Olaines pilsētas aglomerācijas iedzīvotājiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumus, tādējādi veicinot  kvalitatīvas dzīves vides pieejamību, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

 

Noslēdzies iepirkums “Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012)  ietvaros”

2018. gada aprīlī noslēdzās iepirkuma procedūra “Sadzīves kanalizācijas tīklu posmu rekonstrukcija un izbūve ES Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” (5.3.1.0/16/I/012) ietvaros” (iepirkuma IDN: AS OŪS 2018/1). AS „Olaines ūdens un siltums” organizētās iepirkumu procedūras laikā tika saņemti piecu pretendentu piedāvājumi. Pēc pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas par iepirkuma procedūras uzvarētāju tika atzīta SIA “Siltumbūve”, reģistrācijas numurs 40103840757, piedāvājums ar zemāko līgumcenu 244 967,08 eiro bez PVN.

Vienlaikus ar būvniecības iepirkumu AS „Olaines ūdens un siltums” ir veikusi cenu aptauju par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu. Dalībai cenu aptaujā tika uzaicinātu četri pretendenti.  Par cenu aptaujas uzvārētāju tika atzīta SIA “Būvuzraugi LV”, reģistrācijas numurs 40103310974, ar zemāko piedāvāto līgumcenu 9 900,00 eiro.

Plānots, ka būvdarbu un būvuzraudzības līgumi tiks noslēgti 2018.gada maija otrajā dekādē.

Būvdarbu  laikā tiks  rekonstruēta daļa no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas  krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēti jauni sadzīves kanalizācijas tīkli no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļa ielas ziemeļu galam, tai skaitā:

- sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve DN 250, L 970m;
- sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija DN 250, L 285 m;
- kanalizācijas spiedvada izbūve DN 160, L 410 m;
- kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Projekta realizācija tiek īstenota Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” ietvaros. Projekta realizācijas piešķirtais KF līdzfinansējums -             158 322 eiro.

Līgums par  ES KF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 2017.gada 27.jūnijā. Projektu plānots realizēt 27 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par  finansējuma piešķiršanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt visiem Olaines pilsētas aglomerācijas iedzīvotājiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumus, tādējādi veicinot  kvalitatīvas dzīves vides pieejamību, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

 

Tuvojas noslēgumam tehniskā projekta izstrāde ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības  attīstība Olaines pilsētā II kārta”

 

2017.gada decembrī plānots pabeigt tehniskā projekta izstrādi ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta”. Pēc AS „Olaines ūdens un siltums” pasūtījuma projektu izstrādā SIA „Lakalme”. Projekta realizāciju plānots sākt 2018.gada pavasarī.

Projekta realizācijas laikā plānots rekonstruēt daļu no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas  krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēt jaunus sadzīves kanalizācijas tīklus no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļu ielas ziemeļu galam, tai skaitā:

- sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve DN 250, L 970m;
- sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija DN 250, L 285 m;
- kanalizācijas spiedvada izbūve DN 160, L 410 m;
- kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

Projekta realizācija notiks Eiropas Savienības  (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā  ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta”  ietvaros.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas ir 830 131,39 eiro, tai skaitā KF līdzfinansējums - 158 322 eiro.

Līgums par  ES KF finansējuma piešķiršanu projekta realizācijai starp AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts 2017.gada 27.jūnijā. Projektu plānots realizēt 27 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par  finansējuma piešķiršanu.

Projekta mērķis ir nodrošināt visiem Olaines pilsētas aglomerācijas iedzīvotājiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumus, tādējādi veicinot  kvalitatīvas dzīves vides pieejamību, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstībai Olainē ir piešķirts ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums

AS „Olaines ūdens un siltums” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra”  2017.gada 27.jūnijā noslēdza līgumu par Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF)  līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines pilsētā II kārta” realizāciju.

Kopējās projekta realizācijas izmaksas ir 830 131,39 eiro, tai skaitā KF līdzfinansējums - 158 322 eiro.

Projekta mērķis ir nodrošināt visiem Olaines pilsētas aglomerācijas iedzīvotājiem centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumus, tādējādi veicinot  kvalitatīvas dzīves vides pieejamību, samazināt vides piesārņojumu un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Projektu plānots realizēt 27 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par  finansējuma piešķiršanu.
 
Projekta realizācijas laikā plānots rekonstruēt daļu no Olaines pilsētas kanalizācijas tīkliem posmā no Zemgales ielas un Zeiferta ielas  krustojuma līdz dzelzceļa pārbrauktuvei (pie pilsētas stadiona), kā arī izbūvēt jaunus sadzīves kanalizācijas tīklus no Zemgales ielas dzelzceļa pārbrauktuves līdz Tīreļu ielas ziemeļu galam, tai skaitā:

- sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve DN 250, L 970m;
- sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija DN 250, L 285 m;
- kanalizācijas spiedvada izbūve DN 160, L 410 m;
- kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.

 

 

ERAF projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106)  sasniedzis  Stūnīšu ciema Dzērvju un Vēju ielu

2015.gada 14. augustā starp SIA „Zeiferti” un SIA „Būvenergo A” noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbiem Stūnīšu ciema Dzērvju un Vēju ielā. Līdz ar to, šo divu ielu iemītniekiem, jau šī gada rudenī, būs iespēja saņemt kvalitatīvus centralizētās ūdensapgādes pakalpojumus.

Būvdarbu līguma ietvaros,  Dzērvju  un Vēju ielā tiks izbūvēti  1320 m ūdensapgādes  un 760 m kanalizācijas tīklu,  kas dos iespēju saņemt kvalitatīvus   ūdensapgādes pakalpojumus  vēl  56, bet kanalizācijas pakalpojumus vēl 33 Stūnīšu ciema iedzīvotājiem.

SIA „Zeiferti” aicina Stūnīšu ciema nekustamo īpašumu īpašniekus atsaukties uz būvuzņēmēja uzaicinājumu sniegt informāciju par vēlamo ūdensvada vai kanalizācijas pieslēguma izvietojumu pie nekustamā īpašuma.

Lai projekta realizācijas zonā esošo individuālo māju iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju izmantot ūdensapgādes pakalpojumu uzreiz pēc būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā, SIA „Zeiferti” aicina īpašniekus, uzreiz pēc pieslēgumu izbūves dabā,risināt jautājumu par pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo komunikāciju ierīkošanu privātīpašuma teritorijā.

Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo tehnisko noteikumu saņemšanai ir nepieciešams iesniegt pieprasījumu, to elektroniski nosūtot uz e-pasta adresi zeiferti@inbox.lv, vai arī papīra formā iesniedzot iesniegumu  tieši SIA „Zeiferti”, „Zeiferti”, Jaunolaine, Olaines novads, 2. stāvā,  lietvedībā, uzņēmuma darba laikā. Iesniegumā jāizsaka lūgums izsniegt tehniskos noteikumus ūdensvada  vai kanalizācijas  pieslēguma ierīkošanas darbiem, norādot nekustamā īpašuma precīzu adresi un kadastra numuru, kā arī iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu un precīzu  kontaktinformāciju.

SIA „Zeiferti” darbinieki 15 dienu laikā sagatavos un izsniegstehniskos noteikumus pieslēguma ierīkošanasdarbu veikšanai.

Atgādinām, ka pieslēgties ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” ietvaros izbūvētajāmkomunikācijām būs iespējams tikai pēc to pieņemšanas ekspluatācijā.

ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Stūnīšu ciemā, II kārta” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/106) realizācijas  mērķis: kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, ūdens resursu aizsardzība  un ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana. 

Projekta realizācijas laikā  tiks paplašināta  un  rekonstruēta Stūnīšu ciema ūdensapgādes   sistēma, vienlaikus apvienojot vienā, trīs atsevišķas ūdens apgādes sistēmas, divās, no kurām (Stūnīšu ciema, Baložos  un  Stūnīšu ciema, Bērzpilī)  ūdens kvalitāte paaugstinātā dzelzs satura dēļ neatbilst normatīvos aktos noteiktām prasībām. Kanalizācijas tīklu paplašināšanas rezultātā, tiks nodrošināta ūdens lietotāju Stūnīšu ciema Baložos un  Stūnīšu ciema Bērzpilī pieslēgšana centralizētajai  kanalizācijas sistēmai.

Projekta realizācijas laikā tiks veikta tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi sekojošiem objektiem:

maģistrālo  ūdensapgādes L3760  m un kanalizācijas tīklu  L 2460  m  paplašināšanai un rekonstrukcijai;
divu, turpmāk neizmantojamo artēzisko aku (80 m un 130 m) tamponāžai;
trīs Kanalizācijas sūkņu staciju  (Q= 3 m3/h; Q= 7 m3/h; Q= 16 m3/h)  un L 1055 m kopgarumā kanalizācijas spiedvadu izbūvei;
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  rekonstrukcijai, palielinot iekārtu jaudu par 150 m³/dnn.

Kopējās plānotās projekta realizācijas izmaksas, bez PVN, irEUR 1 130499, tai skaitā: ESERAF līdzfinansējumsEUR 425 000 un Olaines novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 705 499,00.

Projekta realizācijas beigu datums 2015.gada 20.novembris.

                          Projekts  ir Stūnīšu ciema ūdenssaimniecības attīstības projekta 2. noslēdzošā kārta. Projekta   pirmās kārtas realizācija tika pabeigta 2012.gada beigās. Projekta pirmā kārta tika īstenota Stūnīšu ciema Gaismās, lai nodrošinātu  atbilstošu dzeramā ūdens kvalitāti un notekūdeņu attīrīšanu, vienlaikus uzlabojot tīklu tehnisko stāvokli, uzlabojot ekspluatācijas drošību un paplašinot abonementu skaitu. To īstenošanai tika veiktas sekojošas aktivitātes:

Jauna artēziskā urbuma izbūve (blakus esošajam) Q=14m3/h. Akas dziļums 10-135 m dziļa, ar debitu 3,9 l/s;
Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Q=14m3/h, otrā pacēluma Q=109m3/h, pazemes rezervuāru V=332m3 un stacijas darbībai nepieciešamo ūdensvadu ( L 180 m), un kanalizācijas tīklu ( L 75 m) izbūve;
Jauna maģistrālā ūdensvada izbūve un esošo tīklu rekonstrukcija, L=658m;
Esošā kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija (Q=25m3/h);
Esošā pašteces kanalizācijas vada rekonstrukcija un jaunu pašteces kanalizācijas vadu  Ø200 mm, L=856 m izbūve;
Jauna KSS1-1* (Q= 4 m3/h) izbūve;
Jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises (Q=150 m3/d) (I kārta);
Kanalizācijas spiedvada no KSS1-1 līdz Gaismas rekonstruētai KSS* Ø110 mm izbūve.

 

Uzsākta ERAF projekta  “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” realizācija

2015.gada jūlijā ir  uzsākti daudzdzīvokļu mājas Stacijas ielā 2, Olainē renovācijas darbi, kas norit ES  Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”  (DMS/3.4.4.1.0/12/10/053) ietvaros. 

Daudzdzīvokļu  mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas projekts ir trešais Olaines novadā realizētais daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projekts, kas tiek realizēts ar  ERAF atbalstu. Iepriekš ir  realizēti daudzdzīvokļu mājas Baznīcas ielā 6, Jaunolainē un Drustu gatvē 10, Olainē energoefektivitātes projekti.

Daudzdzīvokļu mājas Stacijas ielā 2 renovācijas darbu laikā  tiks veikti sekojoši darbi:

 • visu ēkas ārsienu  siltināšana  1476 m2;
 • ēkas pamatu  cokola  siltināšana  97 m2 un pamatu  aizsargapmales atjaunošana 61  m2;
 • ēkas jumta  pārseguma siltināšana 616 m2 un jauna jumta hidroizolācijas materiāla  ieklāšana 616 m2;
 • siltumapgādes sistēmas renovācija,  aprīkojot dzīvokļu apkures radiatorus ar termoregulatoriem  un alokatoriem, ar kuru palīdzību tiek veikta ēkas izlietotās siltumenerģijas sadale starp atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem.

       Projekta realizāciju pilnībā plānots pabeigt 2015.gada oktobra mēnesī, līdz ar to jau 2015./2016. gada apkures sezonā dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2 iedzīvotāji varēs novērtēt ēkas  renovācijas  sniegtos uzlabojumus, jo līdz renovācijas projekta realizācijai šīs ēkas apkures izmaksas bija vienas no  augstākajām Olaines pilsētā.

 Līgums par ERAF finansējuma piešķišanu ERAF projekta   “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 2, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”  realizācija  starp AS „Olaines ūdens un siltums” un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru tika  noslēgts. 2013.gada 16.oktobrī. Plānotā  ERAF līdzfinsējuma summa EUR 56 444,59. Kopējās  plānotās projekta izmaksas, ieskaitot PVN,  EUR  112 888,37.

 

Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā

2014.gada 21.janvārī starp AS „Olaines ūdens un siltums” un  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Olaines novada Grēnes ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/014) ieviešanu.

Projekta mērķis - kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšana, ūdens resursu aizsardzība un ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšana.

Mērķa sasniegšanai paredzēts paplašināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Grēnes ciema individuālo māju apbūves teritorijā.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi darbi:

 • jaunu, pilnībā aprīkotu ūdensapgādes tīklu izbūve Grēnes ciemā L 3395 m;
 • jaunu, pilnībā aprīkotu kanalizācijas tīklu izbūve Grēnes ciemā L 2970 m;
 • kanalizācijas spiedvada izbūve Grēnes ciemā L 329 m; divu (2) pilnībā aprīkotu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Grēnes ciemā (Q1=7,5l/s X 2; Q2= 3,5 l/s X2).

Projekta realizācijas rezultātā ar centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem tiks nodrošināti 185 iedzīvotāji Grēnes ciemā, kas atbilst 63% no kopējā Grēnes ciema iedzīvotāju skaita. Grēnes ciema ūdensapgādei un savākto notekūdeņu attīrīšanai tiks izmantota Olaines pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūra.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Drustu gatvē 10, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

2012.gada 30.novembrī tika noslēgts līgums starp AS „Olaines ūdens un siltums” un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru par ERAF līdzfinansētā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Drustu gatvē 10, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi” ieviešanu.

Projekta mērķis ir ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, samazinot nelietderīgos siltuma zudumus, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas būvkonstrukciju pasargāšana pret bojāšanos, tādējādi palielinot ēkas kalpošanas laiku un nodrošinot atbilstošu komforta līmeni ēkas iekštelpās. Plānotais siltuma patēriņa ietaupījums ir 20.76 % no esošā īpatnējā siltuma patēriņa, kas atbilst 145.5 MWh gadā.

Projektā ietvaros paredzēti daudzdzīvokļu mājas Drustu gatvē 10 renovācijas darbi:

 • ēkas gala sienu siltināšana 774 m2;
 • ēkas pamatu cokola siltināšana 213 m2 un pamatu apmales atjaunošana 71 m2;
 • bēniņu pārseguma siltināšana 490 m2;
 • veco koka logu nomaiņa koplietošanās telpās un atsevišķos dzīvokļa īpašumos;
 • ēkas siltumapgādes sistēmas renovācija;
 • ēkas karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija;
 • ventilācijas sistēmas renovācija;
 • jumta seguma remonts 510 m2.

Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana Jaunolainē

2012.gada 6.jūlijā starp SIA „Zeiferti” un Latvijas investīciju un attīstības aģentūru tika noslēgts līgums par ES KF līdzfinansētā projekta „Jaunolaines katlumājas energoefektivitātes paaugstināšana Jaunolainē, Olaines pagastā, Olaines novadā” (Nr. PCS/3.5.2.1.1/11/03/022) ieviešanu.

Projekts paredz Jaunolaines katlumājā uzstādīt jaunu, efektīvu ūdens sildāmo šķeldas katlu ar līdzvērtīgu jaudu 3 MW, lai uzlabotu katlumājas efektivitātes rādītājus un palielinātu katlumājas kopējo jaudu, jaunā katla iekārta tiks aprīkota ar ekonomaizeru (skruberi), kas palielinās katla iekārtas darbības efektivitāti par 20% un palielinās katla iekārtas siltuma jaudu par 0.7 MW. Ar siltumapgādi tiks nodrošinātas Pionieru ielas, Meža ielas un Baznīcas ielas daudzdzīvokļu mājas un sabiedriskās ēkas.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties