Privātuma atruna

Drukāt

PRIVĀTUMA ATRUNA

AS  “Olaines ūdens un siltums” (turpmāk – Pārzinis) kā Pārzinis veic personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, likumu Par pašvaldībām, kā arī citiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pārziņa kontaktinformācija: Kūdras iela 27, Olaine,  LV-2144, tālrunis 67963102, e-pasta adrese: info@ous.lv

Pārzinis nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pārziņa personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists. Personas datu aizsardzības speciālists ir sasniedzams: info@fpda.lv.

Šī Privātuma atruna izskaidro, kā Pārzinis apstrādā fiziskas personas datus, fizisko personu tiesību īstenošanas kārtību un citus ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus.

Informējam, ka ik pa laikam Pārzinis var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc reizēm pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esat informēti par tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2019. GADA 14.MARTĀ

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka šī privātuma atruna kļūst Jums saistoša. Ja Jums ir jautājumi par šo privātuma atrunu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@ous.lv

 

Datu apstrādes mērķis un tiesiskie pamatojumi

AS  “Olaines ūdens un siltums” ir dibināta ar mērķi nodrošināt LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi – organizēt un  nodrošināt sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines novada administratīvajā teritorijā, līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personu datus.

Pārzinis apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

  • Klienta identificēšanai;
  • Līgumu sagatavošanai un noslēgšanai;
  • Pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
  • Pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
  • Garantijas saistību izpildei;
  • Pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
  • Pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
  • Pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  • Klientu apkalpošanai;
  • Iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • Norēķinu administrēšanai;
  • Parādu atgūšanai un piedziņai;
  • Telefonsarunu ierakstīšana, ar mērķi - kvalitātes kontrolei un pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai;
  • Statistikai un biznesa analīzei;
  • Plānošanai un uzskaitei;
  • Efektivitātes mērīšanai;
  • Datu kvalitātes nodrošināšanai;
  • Tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
  • Atskaišu sagatavošanai;
  • Klientu aptauju veikšanai;
  • Riska vadības aktivitāšu ietvaros;
  • Personāla vadībai;
  • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  • Publicitātes nodrošināšanai;
  • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus AS “Olaines ūdens un siltums”.

Pārziņa personas datu apstrādes tiesiskie pamati ir līguma izpilde, juridiska pienākuma izpilde, leģitīmā interese, atsevišķos gadījumos – datu subjekta piekrišana.

Pārzinis aizsargā personas datus, izmantojot organizatoriskas metodes un tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos finansiālos un tehniskos resursus.

Šajā privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, Fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem, kuri ir nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei vai Pārziņu leģitīmo interešu sasniegšanai.

Vēršam uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu AS “Olaines ūdens un siltums”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot Pārzini.

 

Personas datu saņēmēji

No Pārziņa personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, kā piemēram, Valsts ieņēmuma dienests, Olaines novada pašvaldība, Pārziņa darbinieki u.c.

Pārzinis nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pārziņa.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti vai starptautisko organizāciju.

 

Personas datu glabāšana un iznīcināšana

Pārzinis glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • Pārzinim pastāv juridisks pienākums datus glabāt
  • Pārzinim ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses
  • Pārzinim ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības
  • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

  • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pārzinis par personu apstrādā, personai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties pie Pārziņa un iegūt sev nepieciešamo informāciju.
  • Personai ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, to dzēšanu atbilstoši Regulas noteikumiem.
  • Pārzinis veic saziņu ar personu personīgi klātienē, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju vai pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas deklarēto dzīvesvietu.
  • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, pārzinis aicina viņam par to ziņot.   
  • Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Rīga, Blaumaņa iela 11/13-11, LV-1011).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Pārzinis to nedara.

Datu drošības nodrošināšana

Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Pārzinis ir ieviesis elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties