Likumā noteikta iekļūšana dzīvoklī bez īpašnieka atļaujas

Drukāt
24.05.2022

Ikdienā pildot pienākumus daudzdzīvokļu mājās – gan sniedzot maksas pakalpojumus, gan novēršot avārijas situācijas, apsaimniekotāji dažreiz sastopas ar dzīvokļa īpašnieku nezināšanu par to, kas ir viņu īpašums un kas ir kopīpašums, un kādos gadījumos viņiem nav tiesību liegt apsaimniekotājam piekļuvi dzīvoklī esošajām kopīpašuma daļām vai komunikācijām.

Civilprocesa likumā izdarīti grozījumi, kas ar tiesas lēmumu tiesu izpildītāja klātbūtnē ļauj iekļūt dzīvoklī. Pārvaldnieks var vēlēties iekļūt dzīvokļa īpašumā ne tikai, lai novērstu avāriju, bet arī, lai, piemēram, pārbaudītu dzīvokļa īpašumā esošo mēraparātu tehnisko stāvokli un to rādījumus, lai veiktu plānotos remontdarbus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas uzturēšanu un fizisku saglabāšanu, kā arī lai noskaidrotu dažādu ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistītu elementu bojājumu cēloņus un citos gadījumos.

Diemžēl praksē ir situācijas, kad dzīvokļa īpašnieks neielaiž pārvaldnieku dzīvokļa īpašumā. Šādā situācijā risinājumu piedāvā grozījumi Civilprocesa likumā:

“Iespējamais prasītājs var lūgt pagaidu aizsardzību pirms prasības celšanas, ja pagaidu aizsardzība jāpiemēro nekavējoties būtiska kaitējuma novēršanai. Pieteikumā par pagaidu aizsardzību iespējamais prasītājs pamato tās piemērošanas neatliekamību. Pieteikumam pievieno pierādījumus, kas apliecina viņa prasības tiesību un nepieciešamību piemērot pagaidu aizsardzību”.  2021. gada 25. marta likums "Grozījumi Civilprocesa likumā". https://likumi.lv/ta/id/322214

  • Civilprocesa likumā noteiktā kārtībā pārvaldnieks var vērsties tiesā ar lūgumu nodrošināt viņam piekļuvi dzīvojamās mājas komunikācijām, kas atrodas konkrētā dzīvokļa īpašumā.
  • Savā pieteikumā pārvaldniekam jāpamato, kāpēc šāda piekļuve ir nepieciešama, kā arī jānorāda, ka piekļuves trūkums var radīt zaudējumus citiem dzīvokļu īpašniekiem, piemēram, appludināt citu dzīvokļa īpašumu.
  • Pieteikumam jāpievieno pamatojošie dokumenti, piemēram – defektu akts, būvinženiera tehniskais atzinums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vai citas institūcijas atzinums, kopības lēmums un citi. Pieteikumā vajadzēs paskaidrot, kāpēc pārvaldniekam pēc iespējas ātrāk jāiekļūst norādītajā dzīvokļa īpašumā.
  • Pirms vēršanās tiesā ar pieteikumu pārvaldniekam ir jālūdz konkrēto dzīvokļa īpašnieku nodrošināt piekļuvi labprātīgi. Šādu lūgumu jāsūta ierakstīta pasta sūtījuma veidā, lai pierādītu, ka dzīvokļa īpašnieks ļaunprātīgi nenodrošina piekļuvi.

!!! Tiesa pieteikumu izskata desmit dienu laikā un lemj par pieteikuma apmierināšanu vai noraidīšanu.

  • Ja tiesas lēmums ir saņemts un tas ir labvēlīgs, tad par to ir jāinformē konkrētais dzīvokļa īpašnieks. Dzīvokļa īpašniekam ir tiesības piekļuvi nodrošināt labprātīgi.
  • Ja dzīvokļa īpašnieks piekļuvi nenodrošina labprātīgi, tad pārvaldniekam ir tiesības lēmumu nodot piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam. Šādā gadījumā dzīvokļa īpašniekam būs jāsedz arī visi izdevumi, kas saistīti ar lēmuma piespiedu izpildi, tas ir par durvju uzlaušanu, slēdzeņu nomaiņu, kā arī citi lēmuma piespiedu izpildes izdevumi, ja šāda piekļuve nebūs nodrošināta ļaunprātīgi.

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties