Olaines pašvaldības komentāri saistībā ar Valsts Kontroles revīzijas ziņojumu par ēku drošību

Drukāt
21.01.2020

Valsts kontrole jaunākajā revīzijā par to, vai Latvijā pietiekami tiek darīts, lai mājas būtu drošas, t. sk. arī daudzdzīvokļu mājas, aptvēra desmit pašvaldību pieredzi, starp kurām bija arī Olaines novads.

Vēlamies vērst uzmanību, ka publiski ir izskanējis vērtējums par to, ka tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu namos, no kuriem daudzi ir veselībai un dzīvībai bīstami, taču uzsveram, ka pašlaik Olaines novadā nav pašvaldības un to kapitālsabiedrību pārvaldāmo objektu (ne daudzdzīvokļu māju, ne arī nedzīvojamo ēku), kurus nevar ekspluatēt.

Protams, dzīvojamais fonds un sabiedriskās ēkas noveco un nolietojas, tāpēc ēku īpašniekiem jārūpējas, lai ēkas būtu drošas, labā tehniskā stāvoklī, jo, pareizi uzturot īpašumu, tas būs ne tikai drošs, bet tā kalpošanas laiks būs ilgāks. Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem to palīdz veikt namu pārvaldītājas – AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” –, kā arī renovācijas gadījumā nozīmīgu atbalstu iedzīvotājiem sniedz pašvaldība.

Revīzijas rezultātā Valsts kontrole izdarīja secinājumus par ēku drošumu valsts līmenī un katrai revīzijā iesaistītajai pašvaldībai izteica ieteikumus. Vēršam uzmanību, ka revīzija veikta 2019. gadā, vērtējot iepriekšējo gadu dokumentāciju. Kopš tā laika ir notikuši vairāki uzlabojumi namu apsaimniekošanas jomā, veikti dažādi remontdarbi, augusi iedzīvotāju aktivitāte renovācijas īstenošanā, uz šo brīdi kopš 2015. gada Olaines novadā ir renovētas 10 daudzdzīvokļu mājas, un tuvākajā laikā tiks renovētas vēl 25 mājas, kurās iedzīvotāji ir pieņēmuši lēmumu par mājas renovāciju. Līdz ar to renovācijas jomā ir vērojams progress, bet diemžēl atsevišķu iedzīvotāju maksātspēja (kaut arī no visām pašvaldībām, kuras piedalījās revīzijā, Olaines novadā tā ir visaugstākā) un dzīvokļu īpašnieku izpratnes trūkums par pienākumiem sava īpašuma uzturēšanā kavē renovācijas procesu daudzās novada daudzdzīvokļu mājās, kas var negatīvi ietekmēt māju tehnisko stāvokli, un to nevar uzlabot pārvaldītāja bez mājas kopības lēmuma par renovāciju vai konkrētām darbībām.

Atgādinām, ka AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” katru gadu uz 15. oktobri sagatavo daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām pārvaldīšanas darbu tāmi, paredzot nepieciešamās mājas uzturēšanas izmaksas. Jāatzīmē, ka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki bieži vien ir kūtri un bez AS “Olaines ūdens un siltums” un SIA “Zeiferti” kopsapulču sasaukšanas un kopības protokola sagatavošanas paši neizrāda iniciatīvu jautājumos par kopīpašumu tehniskā stāvokļa uzlabošanu. Revīzijas rezultāti netieši parāda, ka Olaines novadā namu pārvaldītājas rīkojas saimnieciski, nosakot adekvātas apsaimniekošanas un uzkrājumu maksas, kuras ļauj plānot konkrētus remontdarbus nākamajiem periodiem.

Olaines novada pašvaldības pieeja – pašvaldības kapitālsabiedrībai piemērojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem par mājās veiktajiem uzlabojumiem atlikto maksājumu uz desmit gadiem – uzlabo kopējo situāciju ar dzīvojamā fonda tehnisko stāvokli novadā.

Valsts kontroles ieteikumi Olaines novada pašvaldībai.

1. Lai nodrošinātu Olaines novada pašvaldības kapitālsabiedrības atliktā maksājuma piešķiršanas caurskatāmību un pieejamību visiem pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem, pašvaldībai izvērtēt atbalsta piešķiršanas pamatotību. (Pašvaldības piebilde: atbilstoši Olaines novada domes lēmumam finansiālais atbalsts iedzīvotājiem renovācijas īstenošanai tiek piešķirts visām dzīvojamajām mājām, kuras nav pārņēmušas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un kuras pārvalda pašvaldības kapitālsabiedrības (bez ierobežojumiem), tas ir, jebkura šāda dzīvojamā māja (dzīvokļu īpašnieki) var pretendēt uz pašvaldības palīdzību. Valsts kontrole ierosina šo atbalstu izstrādāt saistošo noteikumu veidā. Pašvaldība plāno atkārtoti izvērtēt domes lēmumus par domes noteiktā un pašvaldības ikgadējos budžetos paredzētā līdzfinansējuma daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijai pieejamību – tām dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopībām, kuras pieņem šādus lēmumus un iesniedz mājas pārvaldītājai, nodrošinot līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijus un to pamatotību.)

2. Lai izstrādātu tālāku rīcību ar pašvaldības īpašumā un pārvaldībā esošām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, pašvaldībai:

    nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vizuālās apskates vai nepieciešamības gadījumā – arī tehniskās apsekošanas veikšanu, lai noteiktu, kāds ir to tehniskais stāvoklis;
    apzināt nepieciešamo ieguldījumu apmēru atbilstoša daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā stāvokļa nodrošināšanai, kā arī izvērtēt ieguldījumu ekonomisko lietderību.

3. Lai nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas procesā nepieļautu personu veselības un dzīvības apdraudējuma iestāšanos, pašvaldībai nepieciešams uzlabot nedzīvojamo ēku pārvaldīšanas procesu, tostarp izstrādājot nepieciešamos iekšējos normatīvos aktus, ņemot vērā labo praksi nedzīvojamo ēku pārvaldīšanā.

4.Lai uzlabotu ēku drošības kontroļu efektivitāti:

    pašvaldības būvvaldei palielināt risku novērtējumā balstītu pārbaužu īpatsvaru;
    pašvaldībai izvērtēt nepieciešamību mainīt būvvaldes institucionālo padotības formu un saturu, tā veicinot būvvaldes funkciju veicošo institūciju un amatpersonu neatkarību un lēmumu izpildes rezultātu uzlabošanos.

Balstoties uz Valsts kontroles ieteikumiem, pašvaldība darba gaitā plāno sagatavot šādus iekšējos normatīvos aktus:

  •     noteikumus “Kārtība, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem”, precizējot kritērijus un prasības pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai;
  •     pašvaldības kapitālsabiedrības izstrādās iekšējo normatīvo aktu – kārtību kādā notiks pārvaldāmo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsekošana. Izrietoši no apsekošanas rezultātiem kapitālsabiedrības veidos apsekošanas kalendāros plānus, jāizstrādā un jāievieš iekšēja instrukcija (procedūras apraksts) par daudzdzīvokļu apsekošanas kārtību (vizuālā, tehniskā), tai skaitā kalendārais grafiks, atbilstošas darbu tāmes konkrētām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (pašvaldības piebilde: jau šobrīd pārvaldītāja – AS “Olaines ūdens un siltums” – īsteno māju apsekošanu, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām”);
  •     noteikumus par Olaines novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas kārtību. Noteikumos tiek iecerēts noteikt kārtību, piemēram, par pašvaldības nedzīvojamajām ēkām, atsevišķām dzīvojamajām telpām (ievērojot statusu), neapbūvētiem zemesgabaliem, apbūvētiem zemesgabaliem.

 

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties