Noslēgusies iepirkuma procedūra par tiesībām veikt būvdarbus Kohēzijas fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizācijai

Drukāt
01.10.2018

2018.gada 27.septembrī Olaines novada pašvaldības SIA „Zeiferti” izveidotā iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu par  iepirkuma procedūras „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbi   KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” realizācijai (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009)” (iepirkums IDN: SIA Z 2018/04)  uzvarētāja noteikšanu.

Par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīta SIA “ĢL Konsultants”, vienotais reģ.nr. 40103242818, ar zemāko piedāvāto līgumcenu, bez PVN,  EUR 2 640 770,00 (divi miljoni  seši simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit euro un 00 centi).

Ņemot vērā, ka projekta realizācijai ir piešķirts  ES KF līdzfinansējums, būvdarbu līgums tiks slēgts  pēc pozitīva atzinuma saņemšanas no projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” realizācijai  (projekta identifikācijas Nr.5.3.1.0/17/I/009) sadarbības iestādes -Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par iepirkuma procedūras norisi.

Būvdarbu līguma ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus: 

  • pašteces kanalizācijas izbūve L 8 746 m;
  • vakuuma kanalizācijas izbūve L 9 406 m;
  • vakuuma kanalizācijas sūknētavu izbūve 2 gab.;
  • spiediena kanalizācijas sistēmas izbūve L 2 855 m;
  • kanalizācijas sūkņu staciju izbūve 2 gab.;
  • maģistrālo un sadalošo ūdensapgādes tīklu izbūve L 13 276 m.

Būvdarbu līguma izpildes termiņš -30 kalendāri mēneši, pēc  būvdarbu līguma parakstīšanas dienas. 

Informācija par izbūvējamo  Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasējumu ir apskatāma uz informatīvajām plāksnēm, kas izvietotas:

  • Jaunolainē, Meža ielā pie dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas;
  • Jaunolainē, Meža ielas un Lubaušu ielas krustojumā.

2018.gada 15.martā starp SIA „Zeiferti” un VA „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” tika noslēgts  civiltiesiskais līgums par Eiropas Savienības (ES)  Kohēzijas fonda (KF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Jaunolaines lielciemā III kārta” (Nr.5.3.1.0/17/I/009) realizāciju. Projekta realizācijas kopējās izmaksas, ieskaitot PVN,  ir 3 493 408,65 eiro, tai skaitā: ES  Kohēzijas fonda  līdzfinansējums 935 022 eiro. Projekta realizācijas laiks - 57 mēneši, pēc civiltiesiskā līguma noslēgšanas.

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem pieejamību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanai, tai skaitā: uzlabot pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpņu eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Projekta realizācijas teritorijā, Jaunolaines lielciema Lubaušos pašlaik nav ierīkota centralizētā ūdensapgādes un kanalizācijas savākšanas un attīrīšanas sistēma. Projekta teritorijā atrodas vairāk kā 300 individuālās apbūves objekti, kuros ierīkotas dažāda veida lokālās notekūdeņu savākšanas un uzkrāšanas sistēmas.

Novērtējot iedzīvotāju skaita dinamiku, sagaidāms, ka turpmāko 5 gadu laikā iedzīvotāju skaits Lubaušu aglomerācijā palielināsies, galvenokārt palielinoties iedzīvotāju skaitam aglomerācijas individuālās apbūves teritorijās, līdz ar to, ja netiks veikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes sistēmas un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai, vides un veselības riski palielināsies.

Plānots, ka projekta realizācijas rezultātā centralizētajai ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmai tiks pieslēgtas 300 individuālās mājas un viens ražošanas objekts, nodrošinot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu 293 iedzīvotājiem (deklarētajiem).

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties