No marta ir spēkā izmaiņas norēķinu metodikā par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un atkritumu apsaimniekošanu

Drukāt
03.03.2016

Martā stājušās spēkā izmaiņas norēķinu metodikā, kas attiecas uz ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verificēšanu, kā arī uz norēķiniem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

AS „Olaines ūdens un siltums” valde ir pieņēmusi lēmumu par izmaiņām “Metodikā norēķiniem  par komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājās, kuru pārvaldīšanu un apsaimniekošanu veic  AS „Olaines ūdens un siltums”.

Izmaiņas veiktas metodikas  2. punktā, kura redakcija no 2016.gada 1.marta ir:  

2. Visi daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašumi ir aprīkojami ar ūdens skaitītājiem ūdens patēriņa uzskaitei. Apsaimniekotājs nodrošina ūdens skaitītāju uzstādīšanu, ekspluatācijas noteikumu ievērošanas un ūdens skaitītāju verifikācijas termiņa kontroli.

Maksa par ūdensskaitītāju nomaiņas un verificēšanas pakalpojumiem, neatkarīgi no ūdensapgādes sistēmas piederības,  tiek iekļauta daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksā, izņemot gadījumus, kad dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši citu ūdensskaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas pakalpojumu apmaksas kārtību.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieks (īrnieks) vēlas patstāvīgi, vai piesaistot citu pakalpojumu sniedzēju, veikt  ūdensskaitītāju  nomaiņu,   dzīvokļa īpašnieks (īrnieks) pirms skaitītāja demontāžas darbu veikšanas (plombu noraušanas) uzaicina Apsaimniekotāja pārstāvi veikt skaitītāja beigu rādījumu pārbaudi. Pēc skaitītāju beigu rādījumu pārbaudes dzīvokļa īpašnieks (īrnieks) ir tiesīgs patstāvīgi, vai piesaistot citu pakalpojumu sniedzēju, 5 darba dienu laikā  veikt ūdens skaitītāja nomaiņu, uzstādot citu atbilstošu un verificētu skaitītāju. Pēc skaitītāja nomaiņas dzīvokļa īpašnieks (īrnieks) nekavējoties informē  Apsaimniekotāju. Pēc dzīvokļa īpašnieka (īrnieka)  paziņojuma saņemšanas, vai arī pēc 5 darba dienu perioda notecējuma, Apsaimniekotājs veic ūdens mērītāju nomaiņas darbu pārbaudi, ūdensskaitītāja sākuma  rādījumu fiksēšanu  un plombēšanu, vai arī gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks (īrnieks) 5 darba dienu laikā  nav veicis ūdens skaitītāju nomaiņu, veic ūdensskaitītāju nomaiņu un plombēšanu. Visas Apsaimniekotāja veiktās darbības tiek finansētas no daudzdzīvokļu māju  pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas, izņemot gadījumus, kad dzīvokļu īpašnieki ir noteikuši citu ūdensskaitītāju uzstādīšanas un nomaiņas pakalpojumu apmaksas kārtību.

Periodā no ūdensskaitītāju beigu rādījumu  fiksēšanas līdz uzstādīto ūdensskaitītāju noplombēšanai dzīvokļa ūdens patēriņš tiek noteikts pēc vidējā ūdens patēriņa iepriekšējos 3 mēnešos.

Gadījumos, kad dzīvokļa ūdens skaitītāji dzīvokļa īpašnieka, īrnieka vai dzīvokļa iemītnieku nolaidīgas vai  apzinātas rīcības rezultātā ir bojāti  un apsaimniekotājam ir jāveic dzīvokļa ūdens skaitītāju ārpuskārtas nomaiņa, šo darbu izpilde tiek veikta uz dzīvokļa īpašnieka, īrnieka rēķina, izmaksas iekļaujot kārtējā dzīvokļa komunālo pakalpojumu rēķinā.

Savukārt metodikas 7.2. punkts ir spēkā šādā redakcijā:

7.2. Ņemot vērā, ka Apsaimniekotājam nav pieejami dati par katra konkrētā dzīvokļu īpašumā faktisko Iemītnieku skaitu,  uz dzīvokļu īpašumiem attiecināmās sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma izmaksas EUR sadala proporcionāli katra konkrētā dzīvokļu īpašumā deklarēto personu skaitam. Dzīvokļa īpašuma Iemītnieku skaits tiek koriģēts, pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku (īrnieku) iesniegtām valsts vai pašvaldības iestāžu izziņām par izdeklarētajām un piedeklarētajām personām dzīvokļu īpašumā un dzīvokļu īpašnieku, īrnieku  iesniegtajiem paziņojumiem par dzīvokļa Iemītnieku ilgstošu prombūtni. Gadījumos, kad dzīvokļu īpašumā nav deklarēta neviena persona vai arī ir iesniegts paziņojums par visu Dzīvokļa Iemītnieku ilgstošu prombūtni, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta pieņemot, ka konkrētajā dzīvokļa  īpašumā  ir viens Iemītnieks.

 

Metodika ir izstrādāta pamatojoties uz 2008.gada 9.decembra LR MK noteikumiem Nr.1013 (redakcija uz 12.12.2014.) un 2006.gada 12.decembra MK noteikumiem Nr.999 (redakcija uz 01.10.2013.).

Metodika nosaka kārtību, kādā Apsaimniekotājs veic ikmēneša komunālo pakalpojumu maksas aprēķinus par aukstā un  karstā ūdens piegādes un kanalizācijas pakalpojumiem daudzdzīvokļu māju atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem.

 

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties