Novada siltumapgādes uzņēmumi apkures sezonai ir gatavi; apkures tarifs Olainē samazinājies par aptuveni 23%

Drukāt
30.09.2015

Apkures tarifi Olaines pilsētā, salīdzinot pērnā gada septembri un šā gada septembri, kļuvuši par aptuveni 23% mazāki. Apkures tarifu samazināšanos var izskaidrot ar gāzes cenas izmaiņām, proti, "Olaines ūdens un siltums" pērn septembrī par piegādāto siltumenerģiju piemēroja cenu - 64,9 eiro par megavatstundu, bet šogad septembrī - 49,4 eiro par megavatstundu. Siltumenerģijas ražošana jaunajā apkures sezonā, tāpat kā iepriekš, tiks nodrošināta, ekspluatējot automatizēto gāzes katlumāju un konteinera tipa katlumāju ar 26, 4 megavatu kopējo jaudu.

Tā kā pagājušajā gadā tika modernizēta katlumāja, tad šogad veikt remontus nebija vajadzības. Tāpat kā iepriekšējā apkures sezonā tiks iepirkta un Olaines pilsētas siltumapgādē izmantota koģenerācijas stacijās saražotā siltumenerģija. No AS “Olenergo”  plānots iepirkt  vidēji 40%  no pilsētai nepieciešamā siltumenerģijas apjoma, no SIA “ETO” – 20%. Līdz apkures sezonas uzsākšanai gan gāzes katlumāja, gan siltumtīkli būs darba kārtībā, lai veiksmīgi nodrošinātu Olaines pilsētas siltumapgādi.

“Oaines ūdens un siltums” regulāri veic dzīvojamo māju siltummezglu profilaktisko apkopi,  pirms apkures sezonas uzsākšanas ir veiktas visu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu hidrauliskās pārbaudes, kuru laikā konstatētie defekti ir novērsti. Visās dzīvojamās mājās uzstādītie siltumenerģijas skaitītāji ir metroloģiski pārbaudīti.

Ņemot vērā karstā ūdens apgādes sistēmas ilgo kalpošanas laiku un fizisko nolietojumu, dzīvojamās mājās, kurās stāvvadi nav nomainīti, ir problēmas karstā ūdens apgādes sistēmā – normatīvā karstā ūdens temperatūra tiek nodrošināta ar pārtraukumiem, palielinās siltuma zudumi karstā ūdens apgādes sistēmā, līdz ar to palielinās maksa par karstā ūdens piegādi. Lai situāciju uzlabotu, ūdensapgādes stāvvadus nepieciešams mainīt.

Pamatojoties uz dzīvokļu īpašnieku lēmumiem, 2015.gadā ir  nomainīti ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadi  dzīvojamās mājās Kūdras ielā 14, Zeiferta ielā 20, Stacija ielā 18 un Zemgales ielā 47. Atsevišķi, avārijas stāvoklī esoši ūdensapgādes un kanalizācijas stāvvadi ir nomainīti dzīvojamās mājās Parka ielā 7, Stacijas ielā 24, Zemgales ielā 27 un  Parka ielā 10. 

Lai samazinātu siltuma zudumus līdz apkures sezonas uzsākšanai tiks atjaunota siltumizolācija dzīvojamā mājā Stacijas ielā 10. Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības par dzīvojamo māju ārsienu neapmierinošo stāvokli, 2015.gadā atsevišķās vietās ir veikti ārsienu bojāto starppaneļu šuvju hermetizācijas atjaunošanas darbi dzīvojamām mājām Olainē, Jelgavas ielā 7,14, 20; Parka ielā 4, 10, 13; Drustu gatvē 8; Zeiferta ielā 24; Zemgales ielā 34.

Saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku lēmumu ir veikti dzīvojamās mājas Zemgales ielā 21 jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana. Regulāri tiek remontētas dzīvojamo ēku ārdurvis un pēc nepieciešamības tiek remontēti un stikloti kāpņutelpu logi. 

Parāds nav brālis

Iedzīvotāju parāds par siltumenerģiju uz 1.septembri, ieskaitot kavējuma naudas un PVN bija 869 000 eiro.

Pašlaik tiesvedībā atrodas 39 prasības, kas ierosinātas pret fiziskām personām, tai skaitā 8 par īres līgumu izbeigšanu, par aptuveno summu 150 000 eiro. 2015.gada 8 mēnešos par parādu piedziņu iesniegtas 82 prasības, no tām 3 prasības par izlikšanu ar aptuveno kopsummu 100 000 eiro. Tiesās izskatīta 41 lieta par parādu piedziņu, tai skaitā 6 lietas arī par īres līguma izbeigšanu. Tiesas ir pieņēmušas lēmumus par parādu piedziņu 130 000 eiro apmērā. Tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei nodota 41 lieta par aptuveno kopsummu 95 000 eiro. Iesniegti 3 kreditora prasījumi administratoram, sakarā ar fiziskas personas maksātnespējas pasludināšanu par kopējo summu 24 100 eiro. Notāram iesniegtas 3 kreditora pretenzijas pret mirušo mantiniekiem par kopsummu 3100 eiro, iesniegts 1 iesniegums par mantojuma atklāšanās izsludināšanu par summu 3300 eiro. 

Daudzi tiesu nolēmumi par jau piedzītajiem parādiem netiek nodoti tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei, jo personas tos dzēš pamazām, saskaņā iesniegtajiem saistību rakstiem, jeb arī bez tiem, ja maksājumi pārsniedz tekošā rēķina summu.

Parādu piedziņā turpinās sadarbība ar  SIA „Gelvora”, kurai  2015.gada 8 mēnešos ir nodota parādu piedziņa no 45 fiziskām personām, līdz ar to SIA “Gelvora” nodotais aktuālais debitoru  skaits ir  62 fiziskas personas. Ar minētās firmas starpniecību 2015.gada 8 mēnešos piedzīti parādi par summu 42 200 eiro.

 AS „Olaines ūdens un siltums” veiksmīgi norēķinās ar visiem piegādātājiem, tai skaitā ar dabasgāzes piegādātāju  AS “Latvijas Gāze”, siltumenerģijas piegādātājiem SIA „Olenergo” un SIA “ETO”, kā arī ar elektroenerģijas piegādātāju AS „Latvenergo”.

Siltums būs arī Jaunolainē un Gaismās

Savukārt SIA “Zeiferti” jaunajā apkures sezonā nodrošinās ar siltumapgādi divu Olaines novada ciemu daudzdzīvokļu mājas un sabiedriskās ēkas - Jaunolaines lielciemā un Stūnīšu ciema Gaismās.

Siltumenerģijas ražošana tiks nodrošināta ekspluatējot trīs koksnes šķeldas  katlumājas: Jaunolaines centrālo  katlumāju, ar kopējo jaudu 6 megavati, Jaunolaines ciema Pionieru ielas katlumāju un Gaismu katlumāju.

SIA “Zeiferti” veic dzīvojamo māju siltummezglu profilaktisko apkopi un līdz apkures sezonas uzsākšanai tiks veiktas visu Jaunolainē   un Gaismās  esošo daudzdzīvokļu māju siltumapgādes sistēmu hidrauliskās pārbaudes. Atklātie defekti tiks novērsti pirms apkures sezonas uzsākšanas.

SIA „Zeiferti” sniegto pakalpojumu galvenie  patērētāji tāpat kā Olainē ir iedzīvotāji. Ņemot vērā iedzīvotāju nepietiekamo  maksātspēju, iedzīvotāju uzkrātās parādu summas  par komunālajiem pakalpojumiem  ir būtiska, proti, kopējais iedzīvotāju parāds par komunālajiem pakalpojumiem ir 612 008 eiro, bet iedzīvotāju parāds par siltumenerģijas pakalpojumiem - 196 653 eiro.

Lai arī novērojama pakāpeniska debitoru parāda samazināšanās, SIA „Zeiferti”, kā salīdzinoši nelielu uzņēmumu, būtiski ietekmē iepriekšējos periodos uzkrātās parādu summas. Tā piemēram, pašlaik SIA „Zeiferti” ir kavēti  maksājumi par kurināmā piegādi -  kopējā saistību summa 35 073 eiro.  

 

 

 

Jums ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlaties pavēstīt ko labu? Rakstiet mums!

 

Ienākt savā lietotāja kontā

Izveidot savu profilu

Jaunam lietotājam reģistrēties kā
Reģistrēties