Dzīvokļu īpašnieki var iepazīties ar māju tāmēm un apsaimniekošanas maksu 2021. gadā

02.11.2020

AS “Olaines ūdens un siltums” (OŪS) informē, ka daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki ar tāmi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksu 2021.gadam, kā arī ar dzīvojamai mājai nepieciešamo remontdarbu apkopojumu nākamajiem periodiem var iepazīties OŪS Namu apsaimniekošanas daļā.

Dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar informāciju OŪS Namu apsaimniekošanas daļā, Kūdras ielā 27, 10.kabinetā PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA

apmeklētāju pieņemšanas laikā

pirmdienās 14:00 – 19:00

ceturtdienās 10:00 – 12:00

Informāciju var iegūt arī elektroniskā formā, ja īpašnieki vai pilnvarotās personas nosūta informācijas pieprasījumu uz e-pastu: info@ous.lv. Nosūtot pieprasījumu, obligāti jānorāda:

Dzīvokļa adrese,

informācijas pieprasītāja vārds, uzvārds,

e-pasta adrese uz kuru pieprasītā informācija ir jānosūta.
 

 

Arī šeit var iepazīties ar apsaimniekošanas maksu 2021.gadā.

LR Ministru kabineta noteikumi Nr.408 ("Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi") nosaka - "par aprēķinātajiem pārvaldīšanas maksājumiem nākamajam kalendāra gadam pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļa īpašniekam līdz attiecīgā gada 15. oktobrim. Paziņojumā norāda laiku un vietu (piemēram, mājas lieta, interneta mājaslapa, informatīvs stends), kur dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar tāmi, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu."

OŪS informē, ka atbilstoši MK noteikumos Nr.408 noteiktajai kārtībai, pārvaldnieks vienas nedēļas laikā nosūta tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašniekam pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas.