Par mums

Drukāt

Uzņēmuma vīzija:

Atbilstoši Olaines novada attīstības plānam un ievērojot labas pārvaldības principus, būt godīga, efektīva un kvalitatīva darba paraugam Olaines novadā.

Uzņēmuma misija:

Nodrošināt ilgtspējīgu, efektīvu un videi draudzīgu siltumapgādes, ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas sistēmu darbību Olaines pilsētas teritorijā.

Nodrošināt tirgus un brīvās konkurences apstākļiem atbilstošu komunālo pakalpojumu un dzīvojamā fonda apsaimniekošanu Olaines pilsētas un Olaines novada teritorijā.

Radīt un uzturēt sakārtotu un harmonisku vidi visā Olaines novada teritorijā.

Vispārējas ziņas par uzņēmumu:

Uzņēmuma dibinātājs un vienīgais akcionārs ir Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads.

Uzņēmums ir  dibināts ar mērķi nodrošināt LR likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildi – organizēt un  nodrošināt sabiedrisko (komunālo) pakalpojumu sniegšanu Olaines novada administratīvajā teritorijā.

Uzņēmuma pamatdarbības  veidi:

AS “Olaines ūdens un siltums” ir sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas uzņēmums. Uzņēmuma darbības virzieni:

  • siltumenerģijas ražošana, pārvade un realizācija;
  • dzeramā ūdens ražošana, piegāde;
  • notekūdeņu pieņemšana un attīrīšana;
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošana;
  • namu apsaimniekošana;
  • labiekārtošanas pakalpojumi.